استاندارد

 • ظرفیت (kg): 500-1500
 • بالابری (mm): 1000-1600

با قابلیت بالابری بالا

 • ظرفیت (kg): 1000
 • بالابری (mm): 2500-3000

دهنه عریض

 • ظرفیت (kg): 500-1000
 • بالابری (mm): 1500-1600

با قابلیت تنظیم شاخک

 • ظرفیت (kg): 500-1500
 • بالابری (mm): 1600-2500

استاندارد

 • ظرفیت (kg): 1000-1500
 • بالابری (mm): 1600-3300

دهنه عریض

 • ظرفیت (kg): 1000-1500
 • بالابری (mm): 1600-3500

استاندارد

 • ظرفیت (kg): 1000-2000
 • بالابری (mm): 1600-3500

با قابلیت بالابری بالا

 • ظرفیت (kg): 1500-2000
 • بالابری (mm): 4500-5800

با قابلیت دسترسی شاخک ها

 • ظرفیت (kg): 1000-1250
 • بالابری (mm): 2500-5500
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics