بالابرهاي متحرك

تک نفره با دکل آلومینیوم

  • ظرفیت (kg): 125-150
  • بالابری (mm): 8000-14000

دو نفره با دکل آلومینیوم

  • ظرفیت (kg): 200-300
  • بالابری (mm): 7000-13000

نیمه برقی

  • ظرفیت (kg): 400
  • بالابری (mm): 3500-4500

برقی

  • ظرفیت (kg): 400
  • بالابری (mm): 3500-4500

آکاردئونی

  • ظرفیت (kg): 300-1000
  • بالابری (mm): 3000-14000
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics