متحرك

استاندارد

  • ظرفیت (kg): 150-1500
  • بالابری (mm): 740-1100

قابلیت بالابری بالا

  • ظرفیت (kg): 150-800
  • بالابری (mm): 1100-1500

چرخ کارگاهی

  • ظرفیت (kg): 200
  • بالابری (mm): 1000

با سطح وسیع تر

  • ظرفیت (kg): 500
  • بالابری (mm): 900

بالابری برقی

  • ظرفیت (kg): 300-500
  • بالابری (mm): 900-1320
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics