برقي

استاندارد

 • ظرفیت (kg): 1200-2000
 • بالابری (mm): 200

با جایگاه اپراتور

 • ظرفیت (kg): 2000-2500
 • بالابری (mm): 200

کاربری نشسته اپراتور

 • ظرفیت (kg): 2000-2500
 • بالابری (mm): 200

بالابری دستی

 • ظرفیت (kg): 1000-1500
 • بالابری (mm): 200

با صفحه مسطح

 • ظرفیت (kg): 1000
 • بالابری (mm): 200
 • کاربری :

  جهت حمل بارهای غیر پالت

قابلیت بالابری بالا

 • ظرفیت (kg): 2000
 • بالابری (mm): 1000-2500
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics