هیدرولیکی

Sideshifter (سایدشیفت)

 • کاربری :

  حرکت جانبی شاخک بر روی کالسکه حامل

 • عکس کاربری عکس کاربری

Double Sideshifter (ساید شیفت دوتایی)

 • کاربری :

  حرکت جانبی دو شاخک بر روی کالسکه حامل

 • عکس کاربری عکس کاربری

Triple Sideshifter (ساید شیفت سه تایی)

 • کاربری :

  حرکت جانبی سه شاخک بر روی کالسکه حامل

 • عکس کاربری عکس کاربری

Fork Positioner (موقعیت دهنده شاخک)

 • کاربری :

  تنظیم فاصله بین شاخک ها

 • عکس کاربری عکس کاربری

Rotating Fork Clamp (شاخک گردان)

 • کاربری :

  چرخاندن شاخک و یا هر ملحقه ای دیگر

 • عکس کاربری عکس کاربری

Reach Fork (ریچر شاخک)

 • کاربری :

  افزایش دسترسی شاخک ها

 • عکس کاربری عکس کاربری

Rotating Roll Clamp

 • کاربری :

  حمل بارهای مدور همراه با قابلیت چرخش

 • عکس کاربری عکس کاربری

Push-Pull (کشاننده و جلوبرنده بار)

 • کاربری :

  کشاندن و جلوبردن بار بر روی شاخک ها

 • عکس کاربری عکس کاربری

Bale Clam (عدل گیر)

 • کاربری :

  حمل عدل هایی همچون عدل پارچه

 • عکس کاربری عکس کاربری

Rotating Bale Clamp (عدل گیر چرخان)

 • کاربری :

  حمل و چرخش عدل

 • عکس کاربری عکس کاربری

Carton Clamp (کارتن گیر)

 • کاربری :

  حمل کارتن

 • عکس کاربری عکس کاربری

Drum Clamp (بشکه گیر)

 • کاربری :

  حمل بشکه

 • عکس کاربری عکس کاربری

Moultiple Drum Clamp (بشکه گیر چندتایی)

 • کاربری :

  حمل همزمان چندین بشکه

 • عکس کاربری عکس کاربری

Rotating Drum Clamp (بشکه گیر چرخان)

 • کاربری :

  حمل و چرخش بشکه

 • عکس کاربری عکس کاربری

Drum Tipping Clamp (تخلیه گر بشکه)

 • کاربری :

  حمل و تخلیه بشکه

 • عکس کاربری عکس کاربری

Cask Handler (خمره گیر)

 • کاربری :

  حمل جانبی بشکه و خمره

 • عکس کاربری عکس کاربری

Block & Brick Clamp (گیرنده بلوک و آجر گیر)

 • کاربری :

   حمل بلوک و آجر گیر

 • عکس کاربری عکس کاربری

Tyre Handler (گیرنده تایر)

 • کاربری :

  مخصوص حمل تایر و یا قطعات دیسکی

 • عکس کاربری عکس کاربری

Loading Bucket (دلو)

 • کاربری :

  حمل بارهای فله ای

 • عکس کاربری عکس کاربری

Bucket Discharging Device (تخلیه گر دلو)

 • کاربری :

  حمل و تخلیه بارهای فله ای

 • عکس کاربری عکس کاربری

Casting Device for Foundry Ladles (بوته گیر کوره ریخته گری)

 • کاربری :

  حمل و تخلیه بوته ریخته گری

 • عکس کاربری عکس کاربری

Ladle Tipper (تخلیه گردان کامل بوته کوره)

 • کاربری :

  حمل و تخلیه کامل بوته کوره ریخته گری

 • عکس کاربری عکس کاربری

Load Stabilizer (تثبیت کننده بار)

 • کاربری :

  جلوگیری از سقوط بارهای حجیم

 • عکس کاربری عکس کاربری

Telescopic Forks (شاخک تلسکوپی)

 • کاربری :

  افزیش طول شاخک

 • عکس کاربری عکس کاربری

Foldable forks (تا کننده شاخک)

 • کاربری :

  زاویه دهی به شاخک

 • عکس کاربری عکس کاربری

Height adjustable fork (تنظیم کننده ارتفاع شاخک)

 • کاربری :

   تنظیم موضعی ارتفاع شاخک ها

 • عکس کاربری عکس کاربری
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics