استاندارد

 • ظرفیت (kg): 150-1500
 • بالابری (mm): 740-1100

قابلیت بالابری بالا

 • ظرفیت (kg): 150-800
 • بالابری (mm): 1100-1500

چرخ کارگاهی

 • ظرفیت (kg): 200
 • بالابری (mm): 1000

با سطح وسیع تر

 • ظرفیت (kg): 500
 • بالابری (mm): 900

بالابری برقی

 • ظرفیت (kg): 300-500
 • بالابری (mm): 900-1320

بالابری برقی

 • ظرفیت (kg): 1000-2700
 • بالابری (mm): 1000-1700

تسطیح کننده سطح

 • ظرفیت (kg): 6000-8000
 • بالابری (mm): 400
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics